28 Μαρ 2013

ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ 2013  Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία διοργανώνει γιορτή για τα παιδιά με θέμα «Καλώς ήρθες Άνοιξη – Χελιδονίσματα 2013».Θα υποδεχτούμε όλοι μαζί τον ερχομό των χελιδονιών φτιάχνοντας της φωλιές τους τις οποίες τα παιδιά θα τις πάρουν μαζί τους και θα τις τοποθετήσουν στο σπίτι τους, προσφέροντας στα χελιδόνια έτοιμα σπιτάκια. Με αυτές τις κατασκευές και με ζωγραφιές που θα μοιραστούν στα παιδιά θα γνωρίσουν ένα έθιμο για το καλωσόρισμα τον χελιδονιών που μας έρχεται από παλιά.
  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαρτίου και ώρα 11.00πμ στο Πάνθεον στην Ηγουμενίτσα.  

26 Μαρ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ


Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ανάθεσης της παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων για τις περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Αχέροντα και Καλαμά. Την ερχόμενη βδομάδα θα ανοιχτούν οικονομικές προσφορές και ελπίζουμε πολύ σύντομα να υπογραφεί η σύμβαση των τον ανάδοχο που θα προκύψει από τον διαγωνισμό και να αρχίσουν οι εργασίες.
Στο αντικείμενο της εν λόγω δράσης περιλαμβάνεται η καταγραφή, η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης και η παρακολούθησή της κατάστασης διατήρησης α) των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43 και β) των πουλιών της Οδηγίας 79/409.
Η δράση αυτή είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή ευθύνης του Φορέα, αποτελεί δε απαραίτητο εργαλείο για το βέλτιστο σχεδιασμό των μέτρων διαχείρισης της περιοχής, σκοπός των οποίων, μεταξύ άλλων είναι και η εξασφάλιση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης, η ανόρθωση ή/και η αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων των πληθυσμών των ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΕ.
Με το παρόν υποέργο θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα σύστημα επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) σε τοπικό επίπεδο (στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ), το οποίο θα είναι ενταγμένο σε ένα εθνικού επιπέδου σύστημα παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, το οποίο θα εφαρμοστεί την περίοδο 2007-2012 (άρθρο 11 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Με το έργο αυτό θα διασφαλιστεί η εποπτεία και η εφαρμογή ενός συστήματος επαναξιολόγησης (σε σχέση με τη 2η Έκθεση Εφαρμογής της Οδηγίας του 2007) της κατάστασης διατήρησης ειδών και οικοτόπων.
Ταυτόχρονα, θα τροφοδοτήσει την 3η Εθνική Αναφορά-Έκθεση Εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (περίοδο αναφοράς 2007-2012 - άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) με δεδομένα παρακολούθησης (field monitoring data) και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης (field data on conservation status assessment) ειδών και οικοτόπων, ως αποτέλεσμα εργασιών πεδίου.
Ευρύτερα, η δράση παρακολούθησης θα συμβάλει και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων διαχείρισης - διατήρησης που έχουν εφαρμοστεί στις περιοχές ευθύνης-αρμοδιότητας των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. 
Οι τύποι οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας που απαντούν στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά και τα οποία θα παρακολουθηθούν στο πλαίσιο του παρόντος είναι:
Οικότοποι:

1130,1150,1210,1240,1310,1410,1420,2110,2220,2250,3150,3280,5210,5330,5420,6420,7210,8210,9250,92Α0,92C0,92D0, 9340,9350,9540

Φυτά:

Carex acuta, Ramonda serbica

Αμφίβια-Ερπετά

Testudo hermanni, Testudo marginata, Emys orbicularis, Mauremys caspica, Caretta caretta, Elaphe quatuorlineata, Ablepharus kitaibelii, Algyroides nigropunctatus, Bufo viridis, Coluber caspius, Coluber najadum, Hyla arborea, Lacerta trilineata, Natrix tessellate, Ophisaurus apodus, Rana dalmatina, Vipera ammodytes, Rana graeca

Θηλαστικά

Lutra lutra, Ursus arctos, Canis lupus, Felis silvestris

Ψάρια

Aphanius fasciatus, Phoxinellus spp., Salmo macrostigma, Valencia letourneuxi

Πουλιά

Nycticorax nycticorax, Ciconia nigra, Milvus migrans, Gyps fulvus, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Aquila pomarina, Aquila heliaca, Numenius arquata, Philomachus pugnax, Burhinus oedicnemus, Glareola pratincola, Sterna sandvicensis, Ficedula albicollis, Buteo rufinus, Tachybaptus ruficollis, Ardea cinerea, Cygnus olor, Anas platyrhynchos, Anas acuta, Anas querquedula, Accipiter nisus, Accipiter brevipes, Buteo buteo, Falco vespertinus, Asio flameus, Fulica atra, Vanellus vanellus, Streptopelia turtur, Hirundo rustica, Acrocephalus arundinaceus, Motacilla flava, Sylvia cantillans, Lanius senator, Lanius collurio
13 Μαρ 2013

Κισσόκουκος - Clamator glandarious Ένα όχι και τόσο συνηθισμένο πουλί , στα μέρη μας , βρήκαμε σήμερα στην προστατευόμενη περιοχή του Καλαμά . Στενός συγγενής του κούκου και που είναι αρκετά εντυπωσιακός στην εμφάνισή του λόγω του χαρακτηριστικού λοφίου, είναι ο Κισσόκουκος , παρασιτικό πουλί δείχνοντας προτίμηση στις φωλιές των Καρακαξών. Ήταν εξαντλημένος από το ταξίδι της μετανάστευσης και αφού τον φροντίσαμε τον αφήσαμε και πάλι να συνεχίσει το ταξίδι του .