24 Ιαν 2013

Ανασκόπηση δεδομένων προστατευόμενων ειδών / οικοτόπων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά

Σε μια πρώτη προσπάθεια συλλογής πληροφοριών αναφορικά με τα προστατευόμενα είδη που υφίστανται στις ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εκβολών και Στενών των Ποταμών Καλαμά και Αχέροντα, πραγματοποιήθηκαν επαφές με αρμόδιους φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Posidonia oceanica
Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις εν λόγω επαφές και αναφέρονται σε οικοτόπους προτεραιότητας (Λιβάδια Ποσειδωνίας – Posidonia beds), περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
·         Ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Δέλτα Καλαμά
Σύμφωνα με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εφαρμογής Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τις Υδατοκαλλιέργειες, το Δέλτα του Καλαμά και η λωρίδα της Σαγιάδας αποτελούν περιοχές ιδιαίτερα αναπτυγμένες αναφορικά με τη θαλάσσια υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα. Παράλληλα, η κατά τόπους ύπαρξη λιβαδιών Ποσειδωνίας και λιμνοθαλασσών υποδεικνύει τη σημαντική βιοποικιλότητα των εν λόγω περιοχών.
Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την περιοχή της Σαγιάδας και δυτικά εντός των εγκολπώσεων (στενή λωρίδα Σαγιάδας) εμφανίζονται επιμέρους λιβάδιαPosidonia oceanica, διαδεχόμενα από Cymodocea nodosa (Σαλωμίδη Μ.&Παναγιωτίδης Π., Περιγραφή της υποθαλάσσιας βλάστησης και εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας-ΠΟΑΥ Θεσπρωτίας). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας φυτοβένθους που πραγματοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή της προαναφερθείσας μελέτης, προσδιορίστηκαν 27 είδη φανερόγαμων φυτών εκ των οποίων, 3 χλωροφύκη, 7 φαιοφύκη και 17 ροδοφύκη, τα οποία παρουσίασαν και τις μεγαλύτερες αφθονίες. Τέλος, ο δείκτης Οικολογικής Εκτίμησης έδωσε Υψηλή Οικολογική Ποιότητα για όλους τους σταθμούς δειγματοληψίας ανεξαιρέτως. Ωστόσο, οι μελετητές επισημαίνουν ότι μία πιο ασφαλής εκτίμηση απαιτεί περισσότερες εποχικές δειγματοληψίες.
·         Δέλτα Αχέροντα (Πάργα & Πρέβεζα: GR2140003-Natura)
Η περιοχή περιλαμβάνει βραχώδεις και αμμώδεις ακτές με υποθαλάσσια λιβάδιαPosidonia oceanica, στο βόρειο τμήμα κατά κύριο λόγο. Επιπλέον, μεταξύ του ανώτερου ορίου των υποθαλάσσιων λιβαδιών και της ακτογραμμής απαντώνται αμμοσύρσεις χωρίς βλάστηση και άμμος με Cymodocea nodosa, που αντέχει στον έντονο κυματισμό και το γλυκό νερό.

Στο Χάρτη που ακολουθεί (Χάρτης τύπων οικοτόπων– βλάστησης, 2001, ΕΠΠΕΡ-Υποπρόγραμμα 3, Μέτρο 3.3, «Αναγνώριση και περιγραφή οικοτόπων σε περιοχές διατήρησης της φύσης») εμφανίζονται λεπτομερώς οι τύποι οικοτόπων του οικοσυστήματος με κωδικό GR2140003. Όπως υποσημειώνεται, η δέουσα σημασία δίνεται στους οικοτόπους προτεραιότητας (Λιβάδια Ποσειδωνίας –Posidonia beds), οι οποίοι απεικονίζονται με πράσινο χρώμα.


Caretta caretta
Τα δεδομένα που ελήφθησαν (μέσω του ΑΡΧΕΛΩΝ - Συλλόγου για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας) αναφορικά με την παρουσία θαλασσίων χελωνών (Caretta carettaστην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του φορέα, παρουσιάζονται ακολούθως.

·           Ωοτοκία
Στο πλαίσιο κοινοτικού προγράμματος (1989 - 1991) ελέγχθηκαν από ερευνητές του ΑΡΧΕΛΩΝ οι αμμώδεις παραλίες Εκβολές Καλαμά, Δρέπανο Ηγουμενίτσας, Αμμουδιά και Όρμος Οδυσσέα για το ενδεχόμενο ωοτοκίας από θαλάσσιες χελώνες. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν τρεις επισκ΄ςψεις στην κάθε παραλία κατά τη διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας (Ιούνιος - Αύγουστος) αλλά δεν υπήρξαν ευρήματα που να υποδηλώνουν ωοτοκία.

·           Εκθαλασσώσεις
Στο Δίκτυο Εκθαλασσώσεων του ΑΡΧΕΛΩΝ έχουν καταγραφεί οι παρακάτω νεκρές χελώνες ανά περιοχή και έτος.


Νεκρές θαλάσσιες χελώνες στις εκβολές Καλαμά (δεδομένα του Δικτύου Εκθαλασσώσεων του ΑΡΧΕΛΩΝ)
Έτος
Όρμος Ηγουμενίτσας
Σαγιάδα
Σύνολο
1997
2
0
2
1998
1
0
1
1999
0
0
0
2000
1
0
1
2001
1
0
1
2002
0
0
0
2003
0
0
0
2004
4
0
4
2005
1
0
1
2006
2
0
2
2007
0
0
0
2008
3
0
3
2009
1
0
1
2010
7
0
7
2011
8
3
11
Σημ.1: Όλες είναι Caretta caretta πλην μίας Chelonia mydas (Ιούνιος 2011, Όρμος Ηγουμενίτσης).
Σημ.2: Στις εκβολές Αχέροντα δεν υπάρχει καμία καταγραφή.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου